BẢNG BÁO GIÁ

Tên chức năng Giá
Giỏ hàng 200.000
Hover zoom ảnh sp + nội dung ngoài trang chủ 200.000
Slide ảnh chi tiết sản phẩm + hover zoom hoăc click zoom 200.000
Tab nội dung trong chi tiết sản phẩm 200.000
Lọc sản phẩm (tên, giá, màu, hãng…) 300.000
Hiệu ứng chuyển động website 500.000
Chuyên mục trong chuyên mục cho bài viết 250.000
Slider ảnh sp trong phần nội dung sp 200.000
Tìm kiếm hiện sản phẩm ngay khi nhập dữ liệu 300.000
So sánh sản phẩm 500.000
Mega menu (tùy dạng) 500.000 – 1.500.000
Chuyên mục trong chuyên mục cho sản phẩm 300.000
Lọc bài viết, theo chuyên mục (tùy theo yêu cầu của khách hàng) 500.000 – 1.000.000
Login quản trị cho thành viên đăng ký ngoài (tùy phân quyền) 1.000.000