404 CakePHP: the rapid development php framework: Errors

CakePHP: the rapid development php framework

Missing Controller


Error: quy-dinhController could not be found.

Error: Create the class quy-dinhController below in file: app\controllers\home_controller.php

<?php
class HomeController extends AppController {

	var $name = 'quy-dinh';
}
?>

Notice: If you want to customize this error message, create app\views\errors\missing_controller.ctp

CakePHP: the rapid development php framework
Email quản lý :
Mật khẩu :
Nhập lại Mật khẩu :
Họ tên :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Tên miền :
http:// .bkweb.vn
Giao diện :
Hỗ Trợ:
Chọn ngành nghề
Mã bảo vệ :
 
Tạo website Làm lại  Close